Drömmar handlar om att vakna upp!

Hade du en dröm i natt, som du tycker var rörig och svårförståelig? Kanske ryckte du på axlarna och tänkte: ”Det var bara en underlig dröm”, då du inte genast förstod meningen med drömmen? Risken är då att du missade budskapet från denna nattliga gratiscoach, som oavsett om vi vill ta till oss drömmen eller inte, enträget och uthålligt levererar helande drömbudskap till oss varje natt. Tänk om vi istället lärde oss att dra nytta av denna gåva som vår inre vän vill erbjuda? 
 
Man kan säga att drömmen är ett budskap från oss själva, till oss själva, om oss själva. Den är ett brev från vår högsta medvetandenivå till vårt personliga vardagsjag. Drömmar gör nytta och är terapeutiska i sig även om vi inte genast förstår dem. Men genom att intressera oss för dessa inre bilder ökar vi snabbare medvetenheten om oss själva - den personliga utvecklingen kan få en rejäl skjuts framåt via drömarbetet.

Drömmarna kan ses som en sanningsspegel och visar på hur vi behandlar oss själva och hanterar våra liv. Ofta kan det vara en sanning som är tuff och smärtsam att ta till sig, men syftet är att belysa vad vi behöver medvetandegöra och hela. Personligen så tror jag att drömkällan är långt mycket klokare än vad jag själv är, vilket gör att jag känner en djup vördnad inför drömbudskapen.
 
Vi kan tolka drömmarna både utåt och inåt dvs. tolka dröminformationen som att den gäller enbart omständigheter, händelser och personer i den yttre världen, - eller inåt – då vi tolkar drömmen som aspekter och delar av oss själva. 
Drömarbete är inte något man enbart kan läsa sig till. Var och en behöver istället engagera sig utifrån egna känslor, minnen och associationer. I drömarbete aktualiserar man sin dröm, undersöker den och får en egen personlig upplevelse av den. Utifrån detta resonemang blir det naturligt att inte ha alltför stor tillit till dröm- och symbollexikon.  Även om arketypiska drömsymboler finns dvs. ursprungliga symboler som återfinns i myter, sagor, olika religioner och kulturer, så är drömsym-bolerna i första hand personliga. 
 
Viktigt att komma ihåg är också att drömmaren är herre över sin dröm. Ingen annan kan säga exakt vad någon annans dröm betyder. Ett bra tips när vi skall tolka andras drömmar är därför att ta för vana att t ex inleda med: ”Om drömmen var min så skulle jag tolka den så här….” På det sättet ger vi uttryck för att det är just vår egen tolkning vi delar, och inget vi kan pracka på någon. Drömarbete är utlämnande och bör därför bemötas med lyhördhet och respekt.
 
Om du är nyfiken på att lära dig om drömarbetet så ger jag en heldagskurs i Göteborg den 8 september – som en av tre dagar i serien ”Kraften inom dig”.
https://www.facebook.com/events/174387619776321/
 
Varmt välkommen till en spännannde och insiktsfull drömdag! !